RG Videoproductions - AUDIO & VISUAL PRODUCTIONS
Home
About Us
TV Productions
RGV Calendar 2011

 RGV Competition 2010

Advertising
Wedding Video
Photography
Models
Equipment
Contact Us
Feedback

Read the feedback from our clients

Give us your feedback, any comments are welcome

 

MERTHIS 
HI, RAY I WONT TO WISH GOODLUCK FOR YOUR SHOW I'M SORRY I COULDIN'T ENTER YOUR SHOW I REALLY WANTED TOO... I HOPE YOU MAKE A GREAT SUCSESS AS ALWAYS... CU TC
 

Justin borg  
nixtiq najdlek thanks kbira tal pacenzja li tiehu bieja meta nigi niehu photo seson ray vera bnidem tal genn u ta min jafdak u ibqa dejjem hekk cajtir keep it up
 

Charlene darmanin(c cic):)
hey ray jin c cic ....great web site vera sabih prosit hafna u vera bniedem tal genn mandix dubju li ha tamilli photo session bomba u li mhux ha jiddispjacini ..... cu soon hi u take care u j alla tibqa sejjer l quddiem ur simply great :) 

Claire peresso 
 Wowwwww....really nice photos,soon i will phone for an apointment,keep it up !!!!xxxxxxxx
 

Dylan 
Hey!gr8 job:)Keep going like this!!!.....bdw najs website:-)
 

Dorianne 
hi andek pics vera nice keep it up. i'm a model u nixtieq li nihu photosession andek ax andek xol vera professional 10x
D.G
 

Denise dalton 
hey ray nice job :) keep ur work good as it is
 

Marvic 
Really artistic..keep up your extra awesome work!!:)
 

Amanda Coleiro 
hi ray..i will obviosely include with the others ur gr8 u know u r...keep it up cya soon
 

Pam 
Calendar shows the team's creativity.....every little detail counts....It's good to have you as a friend......keep that brain working cause you're doing a great job !!!!
 

Lino  mallia 
what can i say the website says it all ....
the master of them all .. a true friend and a very professional person ...
and with the beauty of his warm hearted wife  they are they best ..take care see you soon both
lino
 

Neville

hi ray this is neville and christine thanks for the exelent job carried out and were looking forward for an outside session

Ivan Gaffiero 
hi ray. ghall darba ohra dejjem nghidlek grazzi ta kull ma taghmel mieghi . vera persuna li inhoss li nista nafda f'kollox . thanks ta kollox u hafna mis-successi tieghi qed ikomplu jikbru bil-kapacita tieghek. thanks min qalbi lilek u lil jackie.
 

Angie:)  hey ray! gr8 website, gr8 person:) keep it up e...never change coz your work is gr8...
rock on! cya
 

Janita 
hello!! ray is a great person and a profesional photographer & camera person. thanks alot ray 4 all the photoshoots & fliming, i 'm very satisfied with ur work, keep it up!! cya soon nisperraw ,tc & thanks agian
 

Amanda coleiro 
 hi ray,tnx and well done vera sodisfata bix xol tijak..proset keep it up
 

DORIANNE AND DUNCAN  
ray thanks hafna tal pacenzja li hadt binha specjalment bija thanks tal wedding video li ghamiltilna veru bomba keep it up
 

Arabella Micallef 
Hi ray, u have a very nice website u very nice and original photos.  I would like to tell you that these two past days filming Cindirella + were memorable!!!!
 

Mandy 
 hey ray, i would like to tell you that it was nice working with you, you really do a professional work. well done and keep it up :-) and thanks

Leslie Schembri 
Keep it up very nice  photos great web site too
 

Maria abela  
 hi Ray nahseb araftni :) l ewwel haga proset ta site li andek vera ogobni ,u lahhar  u mhux linqas li rid najdlek grazzi kbira main qalbi tal pacenzja li hadt bija ima vera ma dispjecinix li hdimt mijak ax vera ok u bomba ,keep it up u thanks

Shalaine 
hey rayyyyyy!! i"m one of the she 2s......!
your websait is great.....we had a really fantastic experience working with you!!thanks for your support with the she2s!!
 

Jeanesse 
Ray,  Just checked your site! very nice calendar i really liked it! keep up the good work and take care!
 

Jenilee 
hey Ray, din kienet l-ewwel photosession tieghi, kuntenta hafna ghax milli rajt fil-contactsheet hargu ritratti vera tajbin! Ghandek site bomba u j'alla tkompli sejjer hekk, 10x Ray, Jenilee
 

Kevin bonello 
Hi jien kevin u jien nihu shemm mat teen dancers...nixtieq niringrazja lil ray li taghna l-opportunita li nisfnu u noru it talent u ta kemm ha pacenzja bijna.....grazzi!

Alan 
Hello prosit hafna tal-web very nice and keep up the good work.

Maria-Kyra Psaila 
Hi Ray!! Just wanted 2 leave a comment in ur Site to tell you Vera Proset :) :) Thank you for the photoshoot, it was a very very nice experience and im sure we will be having more of them in the future!! ;) You have a cool website, looking forward in seeing my pics there hehehe ;) Thank you Ray ;) see you!!

Maria zahra 
nixtieq nghid grazzzi minn qalbi lil Ray talli tani l opportunita li nkun il hair stylist tal-programm! B`dan il-programm kelli hafna klijenti godda! Prosit hafna u grazzi lil kull min gie ghandi u ghadu jigi! Proset ukoll lil kontestanti kollha!!!! Ha nimmisjakom hafna :)
 

Chantelle
"mela nibda nirringrazzja hafna lil ray li tant kemm ha pacenzja kbira mieghi biex jispjegali certu affarijiet :) minn fond ta qalbi nixtieq nghidlu grazzi kbira. nixtieq nghidlek prosit kbira wkoll tal hidma tieghek ghax ghandek xoghol sabih u ezemplari u xejn inqas mill website ufficjali tieghek."

 

Mystic Dancers 
Nixtieq nghid Grazzi li crew kollha ta' Talent Zone ta' din oppurtunita. prosit li zifna u kantanti kollha li hadu sehem u specjament lil zeffiena ta' group taghna mystic Dancers keep it up.
 

IVAN GAFFIERO 
Min qalbi nixtieq nghid grazzi kbira lil telespetaturi kollha , il genituri u il-kantanti u zeffiena kollha li hadu sehem f'talent zone. Inhossni kuntent hafna hafna wara il-show sabieh u kbir li kellna flimkien nhar il-erghba , u dan grazzi u proset lil Ray u Jackie ta xoghol kollu , u veru xoghol professjonali.
Zgur li dan il-prgramm kien pass kbir ghalija u ghall kull min ha sehem fih.
Nintaqaw dalwaqt u inselli ghalikom kollha
 

Angela Grima 
GRAZZI Kbira lill program ta talent zone ghax bis sahha ta semplici riklam it tifla Ana-Maria Grima bdit it triq tal kant li hi tant thoob it talent zone kinet lewwel aplikazjoni all festival li batet. Grazzi lil Ray u l-mara grazzi Ivan.

Catherine Chircop- Aqua Blu Dancers 
Nixtieq nejd prosit lil Ray ta' kif mexxa l-programme u prosit lil Ivan ta' kif ipprezenta. Nejd prosit ukoll liz-zeffiena bravi taghana u tal-kumment sabih li baghtu u nejdilhom grazzi mill-qalb ghax huwa bis-sahha taghhom li ahna nibqghu sodi....thanks lil Talent Zone ghall-opportinita unika li l-istudenti taghna kellhom permezz ta' dan il-programme ghax hawn Malta huwa difficli wisq biex jidhru fuq it-tv jekk ma' tkun taf lil hadd....Thanks mill-qalb
 

IVAN GAFFIERO 
 Hi my friend
jiena ivan gaffiero . qed niehu gost nara dawn il-kumenti veru sbieh f'dil website. jiena min qalbi nghid grazzi lil  Ray ghax veru habib ta genn, jifimni,u veru b'dan il-programm talent zone komplet tiela targa ohra, u dan dejjem grazzi tal-fiducja kbira li ghandu fija Ray . Grazzi lil kulhadd u grazzi ta saport kollu taghkom

john caruana  
prosit hafna ta programm sabih u ta kuragg ghat talent gdid
 

Jan Pace 
 aw ray wow well done for the website! thanks to all the team and ivan for giving me this opportunity. take care byee!!!
 

Stephania Gellel 
hi everyone, prosit tal-website veru nice. thanks ta' oppurtunita nispera li tergu taghmlu programmi ek. Mystic dancers

KEITH & ADONELLE DANCERS 
 F'isem iz-zeffiena kollha ta' Keith & Adonelle Dancers, nixtiequ nirringrazzjaw lill-producers ta' dan il-programm, specjalment lil Ray, Ivan Gaffiero u kull min kellhu sehem.  Nirringrazzjaw lil dawk kollha li ivvutaw lilna u napprezzaw hafna l-kummenti sbieh li diga kellna, specjalment lil dawk li diga offrew opportunitajiet godda ghall-istudenti taghna wara li rawhom fuq il-programm Talent Zone.  Grazzi ukoll ghall-isponsors kollha li taw support lilna minghajr ebda diffikulta - Keith & Adonelle Dancers
 

Antontella Chircop-  "AQUA BLU DANCERS" 
Ray, thanks ta kollox, u proset hafna ghax int uniku :P... L-istudenti tal-group Aqua Blu Dancers hadu gost hafna b'din l-opportunita fuq it-televizjoni.. Keep it up Ray u all Dancers of Aqua Blu dancers.. :)
 

Lyndsay Pace 
Hi! How are you all?? Just wanted to thank the team and Ivan Gaffiero for such a great opporutnity in the programm Talent Zone. Take care! :)          

Dario 
Hey , talent zone was a great opportunity for me and hope it will be 4 others nxt yr keep always in mind that we r all winners and we must never give up on our talents 10x talent zone

Aldo Farrugia 
Great work, design & the only oppurtunity for the young talent in Malta on TV...Congratulations & Keep it up Talent Zone.

Carmen attard 
 prosit ta xoghol li ghandek. jekk nigi bzonn naf fejn ghandi nigi
 

Alesia 
 great! you are sooooooo full of happy energy!!! glad to have met You!X great pix :))

A friend
Aw boss doing a great job keep it up :)
 

Raissa 

 hey ray , great website .I am one of the she2s and just wanna say that it was a truly great experience working our first music video with u :) . c ya and thanks again ...

Kimberly Grech  
 Hey Ray, Nice website, I want to thank you for giving us the opportunity along with Ivan Gaffiero for the programme Talent Zone to us singers and to the dancers too. It is thanks to you people that we have a chance to show our faces and our talents on television. Now I hope that the viewers will enjoy the programms so everyone will be satisfied for all the work especially your team. Thank you all and take care. regards Kimberly
 


Fill out the form below to leave us your feedback!
Your Name
E-mail Address
Your Feedback

 

 
 
 
 
 Site design and hosting by Cre8 Solutions